Polityka prywatności

Polityka prywatności

 Administratorem danych osobowych osób/podmiotów współpracujących z czasopismem „Mój Pacjent Senior” jest: Piotr Pierzchała Apla Press, ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa, NIP: 5271452515.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej jako: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, ze zm) w celu realizacji:

(a) umów obejmujących dostawę prenumeraty/sprzedaży egzemplarzy czasopisma „Mój Pacjent Senior”,

(b) redagowania i wydawania czasopisma, w tym zamieszczania w nim wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych i/lub informacyjnych przekazywanych Administratorowi w ramach realizacji odnośnych umów.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla realizacji przez administratora ww. celów.

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia korespondencji oraz wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez kierowanie korespondencji na ww. adres siedziby lub mailowo: studio@aplapress.pl.

Zakres i cel przetwarzania danych

W zakresie realizacji zamówienia obejmującego prenumeratę czasopisma przetwarzane są dane w postaci: imienia, nazwiska, wskazanego adresu  do doręczeń, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru rachunku bankowego (w odniesieniu do  wpłat dokonanych przelewem). W przypadku przedsiębiorców administrator przetwarza także nazwę i adres prowadzonej działalności oraz numer NIP. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla wykonania umowy i prowadzenia korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO) oraz w zakresie wypełnienia obowiązków podatkowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obo-wiązek podatkowy. Po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy dane będą przetwarzane dalej przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy. Po upływie wskazanych terminów dane podlegają usunięciu lub anonimizacji, Administrator zapewnia, że ww. dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu wykonania umowy, m.in.  w ramach wsparcia w prowadzeniu codziennej działalności Administratora (w tym: dostawcom zaopatrującym go w rozwiązania informatyczne, firmom kurierskim oraz kancelariom prawnym i podatkowym.

Administrator oświadcza, że nie przekazuje ww. danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Administrator oświadcza również, że nie korzysta z usług podwykonawców, którzy przekazują dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku wystąpienia transferu danych przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną, tj. umowę zawartą między Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

Dane osobowe mogą podlegać udostępnieniu na wniosek uprawnionego organu w związku z właściwymi przepisami prawa.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

Każda z osób/podmiotów ma prawo do: żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, a także – jeśli ma to zastosowanie – ich przenoszenia; do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wtedy, gdy dane osobowe nie są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Każda z osób/podmiotów może skorzystać z prawa wniesienia skargi do Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku wystąpienia naruszeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, pisząc na adres e-mail: studio@aplapress.pl